Woon- en zorgproject voor jongeren met een beperking

Honk: Huis, Thuis, Toekomst!

HONK Invest

Jij kan nu ook aandeelhouder worden van HONKInvest cvso, erkende sociale onderneming!

Hoe werkt het? We leggen het hier voor jou uit:

Onze (t)huis

Na een jarenlange zoektocht naar het ‘HONKhuis’ viel ons oog op een locatie in hartje Leuven op de volledig verkeersvrije Hertogensite aan de Minderbroederstraat. De ligging biedt geweldige mogelijkheden voor inclusie, en dat gaf de doorslag: midden de stad in het verkeersluwe gedeelte vanwaar de jongeren gemakkelijk te voet overal naartoe kunnen. Het huis van vier verdiepingen heeft een bewoonbare oppervlakte van 1090 m2.

FINANCIERING

Om dit alles te realiseren hebben we een coöperatieve opgericht: HONKInvest cvso, erkende sociale onderneming.

We durven een beroep doen op jou, ons netwerk. Steun ons door aandelen te kopen of door een fiscaal aftrekbare gift.

Aandelen kopen

Je kan aandelen kopen van 1.000 euro. Als aandeelhouder ben je vennoot en treed je automatisch toe tot de Algemene Vergadering. Je kan steeds aandelen bijnemen, je kan ook uitstappen. Dit laatste kan pas vijf jaar na de toetreding. Zo brengt het de stabiliteit van de beginnende coöperatieve niet in het gedrang. Bij een uitstap krijg je de nominale waarde van je aandelen terug.

Wil je deelnemen aan dit sociaal-maatschappelijk project KOOP dan één of meerdere aandelen. Vul dit formulier in of stuur ons een mail naar honkinvest@honk.be en wij contacteren je persoonlijk.

Giften met fiscaal attest

Door onze structurele samenwerking met Alvinnenberg vzw kan je nu een gift doen met fiscaal attest via onderstaand rekeningnummer.

BE16 7343 3424 9174 Alvinneberg vzw, Gaston Feremanslaan 27, 3001 Heverlee.

Mededeling: "gift HONK" naam, adres en rijksregisternummer van de opdrachtgever.(of BTW-nummer voor bedrijven)

Gewone giften (zonder attest) kunnen nog altijd op onze HONKrekening:

ING BE92 3631 4214 2123

BIC BBRU BE BB

Medeling:  Gift naam en voornaam

 

Onze statuten zijn gepubliceerd in het Staatsblad, je kan ze hieronder downloaden.

Oprichtingsakte

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

 

 

versie 07/05/2022

CV HONK INVEST

RPR Leuven 0744.831.722

INTERN REGLEMENT

Dit intern reglement, zoals bedoeld in artikel 36 van de statuten, is een aanvulling op de statuten van de HONK INVEST, erkende CVSO, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Franz Schollaertstraat 18, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0744.831.722, (hierna de Vennootschap genoemd) zoals zij opgesteld werden op 5 maart 2020 door notaris Philippe MISSOUL, notaris te Bierbeek.

Dit intern reglement houdt enkel voorschriften in ter uitvoering van de bepalingen in de statuten, eventueel later gewijzigd, en binnen de perken van de wet en de voormelde statuten. Het werd opgesteld door de Raad van Bestuur en werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 5 maart 2020.

 

Hoofdstuk I. Lidmaatschap

Artikel 1.
Om te kunnen toetreden tot de Vennootschap moet de kandidaat-vennoot voldoen aan de voorwaarden die voorgeschreven zijn om houder te worden van respectievelijk categorie B- aandelen, of categorie C-aandelen, zoals beschreven in artikel 5 van de statuten van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan daarenboven in individuele gevallen de toetreding weigeren indien de betrokken kandidaat-vennoot niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, zoals gespecificeerd in artikel 3 van de statuten van de Vennootschap.

Door toe te treden tot de Vennootschap verbindt de vennoot zich ertoe de belangen en de waarden van de Vennootschap te onderschrijven (art.3 van de statuten), alsook de statuten, het intern reglement, de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering te aanvaarden en na te leven (art. 11 van de statuten).

 

Artikel 2.
De categorie A-aandelen zijn voorbehouden aan de VZW HONK en worden niet extern aangeboden aan kandidaat – vennoten. Bij oprichting wordt hun aantal voorlopig bepaald op 250 aandelen van duizend (1.000) euro elk, doch het aantal is onbeperkt.

De categorie B-aandelen zijn voorlopig voorbehouden aan de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners van het HONK huis, zijnde het woon- en zorginitiatief van HONK INVEST, erkende CVSO. De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan beslissen dat andere categorieën van vennoten worden toegelaten tot deze categorie.

De categorie C-aandelen zijn voorbehouden aan alle mogelijke natuurlijke en rechtspersonen die de coöperatieve finaliteit, de waarden en de doelstelling van HONK INVEST, erkende CVSO onderschrijven en die de realisatie ervan willen ondersteunen.

Het aantal categorie B – en C – aandelen is voorlopig onbeperkt. Hun waarde bedraagt duizend (1.000) euro elk.

Er is geen minimum inschrijvingsvereiste van de categorie B -aandelen; inschrijvers moeten wel op minstens één aandeel inschrijven.

Er is geen minimum inschrijvingsvereiste van de categorie C -aandelen; inschrijvers moeten wel op minstens één aandeel inschrijven.

Artikel 3.
Toetreding tot de Vennootschap gebeurt door inschrijving op één of meer aandelen van de Vennootschap en door overschrijving van 1000 euro per aandeel op de bankrekening van de Vennootschap. De aandelen moeten onmiddellijk worden volgestort.

Artikel 4.
Inschrijving op aandelen gebeurt enkel door het invullen van het inschrijvingsformulier en door het storten van het verschuldigd bedrag. Het inschrijvingsformulier kan worden geraadpleegd en ingevuld op de website van de VZW HONK. Eventueel kan het, op aanvraag, op papier ter beschikking worden gesteld van een kandidaat – vennoot.

De inschrijver stort daarbij een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal duizend (1000) euro op rekeningnummer IBAN: BE50 0018 8230 6218 (BIC: GEBABEBB) van HONK INVEST, erkende CVSO met vermelding ‘naam en voornaam en aantal aandelen’.

De Vennootschap kan bijkomende informatie vragen. De inschrijver wordt effectief lid na de overschrijving en de inschrijving van de kandidaat-vennoot in het aandelenregister. Een overschrijving wordt beschouwd als een bewijskrachtig document en de voormelde inschrijving in het aandelenregister geldt als aanvaarding.

Artikel 5.
De aankoopdatum is de datum waarop het bedrag van de aangekochte aandelen op de rekening van de Vennootschap staat. Na betaling en registratie van deze datum in het aandelenregister, ontvangt de inschrijver per e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam. Dit aandelencertificaat geldt als bewijs van aandelenbezit. Het uittreksel uit het vennotenregister is een actuele weergave van de aandelen van de vennoot op de op het register vermelde datum.

Artikel 6.

§ 1. Iedere intentie om aandelen over te dragen wordt aangevraagd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij voorkeur bij digitale communicatie.

Overdracht van aandelen kan enkel voor dezelfde soort, voor volgestorte bedragen en gebeurt aan het nominale bedrag van duizend euro per aandeel.

§ 2. Wanneer de overdracht is voorzien tussen vennoten onderling, wordt de aanvraag gezamenlijk door de overdrager en overnemer ondertekend. De aanvraag bevat het vooropgestelde aantal aandelen die zullen worden verhandeld en de termijn binnen welke de overdracht wordt vooropgesteld.

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur ontvangen overdrager en overnemer een schriftelijke goedkeuring of gemotiveerde weigering. Bij weigering wordt gehandeld overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tenzij de overdrager afziet van zijn intentie tot overdracht.

Bij goedkeuring bezorgt de overdrager onverkort een bankuittreksel als bewijs van ontvangst van de vergoeding voor de overdracht. Pas na deze betaling zal een registratie van de overdracht in het aandelenregister gebeuren. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

§ 3. Wanneer de overdracht is voorzien tussen een vennoot en een derde, dient deze laatste bij afzonderlijk schrijven een aanvraag voor inschrijving in te dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. Bijkomend zal hij aangeven of hij eveneens zelf rechtstreeks aandelen wil aankopen en desgevallend hun aantal.

In zijn aanvraag zal de kandidaat vennoot het vooropgestelde aantal aandelen dat hij wil overnemen aangeven, de identiteit van de overdrager, alsook de termijn binnen welke de overdracht wordt vooropgesteld.

In een afzonderlijk schrijven zal de overdrager aan de voorzitter van de Raad van Bestuur zijn instemming met de overdracht laten weten.
De bepalingen van artikel 5 en van artikel 6, § 2, 2de en 3de lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.
Vennoten die ervoor kiezen om in geval van overlijden hun aandelen te laten overgaan op hun erfgenamen moeten de Vennootschap daarvan op de hoogte stellen door een verzoek te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van deze regeling en motiveert een eventuele weigering. Ingeval van weigering wordt gehandeld zoals in artikel 14 van de statuten, tenzij de overdrager afziet van zijn intentie.

Artikel 8.
Een aandeel is een risicobelegging. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Artikel 9.
Elke vennoot heeft één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Artikel 10.

§ 1. In aanvulling van artikel 13 van de statuten wordt bepaald dat een vennoot maar kan uittreden vijf jaar na de aankoopdatum van zijn recentste aandelen. De uittreding kan betrekking hebben op het geheel dan wel een gedeelte van de aandelen in het bezit van de vennoot.

§ 2. De aanvragen tot uittredingen moeten worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter levert een ontvangstbewijs van de aanvraag af, hetzij op papieren hetzij op elektronische drager.

§ 3. Wanneer vennoten die houder zijn van categorie C-aandelen voor meer dan 3 aandelen in één keer willen uittreden, dienen zij dit minstens 5 maanden vooraf aan te vragen.

§ 4. Wanneer vennoten die houder zijn van categorie B – aandelen willen uittreden dienen zij dit minstens 9 maanden vooraf aan te vragen.

Wanneer deze vennoten tevens ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van een bewoner van het HONK huis zijn, kunnen zij niet uittreden dan nadat een einde is gesteld aan de bewonersovereenkomst van de betrokken bewoner van het Honk huis, overeenkomstig de bepalingen van de bewonersovereenkomst. De uitbetaling kan pas na effectieve beëindiging van de bewoning geschieden.

§ 5. De Raad van Bestuur kan de uittreding of de terugneming weigeren in de hiernavolgende gevallen: - in geval een vennoot nog verplichtingen ten aanzien van of overeenkomsten met de Vennootschap heeft of deze niet zou nakomen;
- indien door de uittreding of de terugneming de financiële toestand van de Vennootschap in gevaar zou worden gebracht;

- indien er ten gevolge van de uittreding minder dan drie (3) vennoten zouden overblijven.

De Raad van Bestuur kan desgevallend met de betrokken vennoot concrete afspraken maken over de termijn van uittreding en van uitbetaling van het scheidingsaandeel, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de statuten.

 

De uittreding of de terugneming geldt eerst vanaf de datum van inschrijving ervan in het aandelenregister. De uittreding of de terugneming wordt door de Raad van Bestuur ingeschreven naast de naam van de uittredende of terugnemende vennoot. De uitbetaling gebeurt in principe één maand nadien.

§ 6 . De Vennootschap kan bij een teveel aan eigen vermogen overgaan tot terugbetaling van kapitaal aan de vennoten. Het terugstorten van kapitaal aan de vennoten geschiedt volgens de modaliteiten die door de Raad van Bestuur worden bekendgemaakt aan alle vennoten. Dit geldt in het bijzonder wanneer de inschrijvingen na een oproep het benodigde bedrag overschrijden.

Hoofdstuk II. Raad van Bestuur en dagelijks bestuur

Artikel 11.
De Raad van Bestuur bestaat uit 13 leden, samen gesteld als volgt:
- één vertegenwoordiger namens de VZW HONK;
- uit de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van het Honk huis.

Het voorzitterschap van de Vennootschap wordt uitgeoefend door de houder van een categorie A- of B-aandeel.

Artikel 12.
Binnen de Vennootschap wordt een dagelijks bestuur (DB) ingesteld, samengesteld door de Raad van Bestuur uit zijn leden.

Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van de statuten, omschrijft de Raad van Bestuur nauwkeurig de delegatie van de bevoegdheden aan het DB. De Raad kan deze ten allen tijd herroepen.

Hoofdstuk III. Algemene Vergadering

Artikel 13.
De oproeping tot de Algemene Vergadering mag bij voorkeur geschieden per e-mail opgegeven door de vennoot ter gelegenheid van zijn inschrijving op aandelen hetzij op het e-mailadres achteraf door de vennoot opgegeven aan de Raad van Bestuur.

Artikel 14.
Vennoten die aan de Algemene Vergadering willen deelnemen, dienen hun aanwezigheid te melden door zich in te schrijven op een daartoe speciaal aangelegde inschrijvingslijst.

Deze inschrijving dient te gebeuren tenminste zeven werkdagen en ten hoogste twaalf werkdagen voor de Algemene Vergadering.

Indien de vennoten hun deelname niet hebben gemeld overeenkomstig de voorgaande bepalingen, dienen zij zich twee uur voor het in de oproeping aangegeven aanvangsuur van de vergadering te melden, teneinde de vennootschap toe te laten hun identiteit na te gaan.

Artikel 15.
Samen met de uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering ontvangen de vennoten ook het jaarverslag en de jaarrekening die ter behandeling en goedkeuring zullen worden voorgelegd.

De vergadering hoort onder meer het jaarverslag, behandelt de jaarrekening en de bestemming van winst of verlies en geeft kwijting aan de Raad van Bestuur. Desgevallend verlengt ze het mandaat van bestuurders, aanvaardt het ontslag van bestuurders en stelt nieuwe bestuurders aan.

Artikel 16.
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt schriftelijk aan de vennoten bezorgd op dezelfde wijze als de uitnodiging.

Artikel 17.
De communicatie met de vennoten gebeurt bij voorkeur digitaal.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 18.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 35 van de statuten zal de Algemene Vergadering, in beginsel, het residueel vermogen voorbestemmen voor de VZW HONK.

Artikel 19.
Dit huishoudelijk reglement werd door de Algemene Vergadering van de vennoten op 5 maart 2020 goedgekeurd.

Gewijzigd en aldus goedgekeurd op de AV van 7 mei 2022.

INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN DOOR HONK INVEST CVSO, ERKENDE SOCIALE ONDERNEMING

Geen voorafgaande controle door FSMA

 

Honk is ontstaan vanuit een vriendengroep van 13 jongeren met een beperking.  Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Thias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en Lauranne kennen elkaar van op school en van activiteiten buiten de school.  Als vrienden versterken zij elkaar, dagen zij elkaar uit en zorgen zij voor elkaar.  Als groep zijn ze zelfredzamer dan elk op zich.  Hun vriendschap en de wens om samen te blijven is de bestaansreden van HONK.  Door budget en zorg te delen, maken we ons project waar.  

Deze aanbieding van aandelen komt er naar aanleiding van de investering in een nieuw project, zijnde het HONKhuis : de bouw van 13 wooneenheden voor mensen met een beperking.  Daarnaast zal er ook een gemeenschappelijke keuken, eetplaats, zithoek, polyvalente ruimte, bureelruimte, kamer voor een inslaper, terras en kleine tuin voorzien worden. 

 

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD, NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.

 

HONK INVEST CVSO staat in voor woongelegenheid voor 13 mensen met een beperking en is samen met vzw HONK een woon- en zorginitiatief voor mensen met een beperking, die door samen te zijn in de meest brede betekenis, hun zelfredzaamheid versterken. De waarden van HONK INVEST CVSO zijn solidariteit, respect, geborgenheid, verantwoordelijkheidszin.

 

HONK INVEST CVSO heeft samen met vzw HONK hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang en in het bijzonder in het belang van bijzondere mensen, te werken aan een inclusieve samenleving.

Intekenen op aandelen houdt een zeker risico in.  Je loopt het risico het bedrag dat je inbrengt geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Informatienota opgemaakt door HONK INVEST CVSO voor de uitgave van aandelen conform de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit over de informatienota bij openbare aanbieding van aandelen.

Hieronder kan je de Ministriële Besluiten die in verband met cvso HONKinvest in het Belgische Staatsblad gepubliceerd werden downloaden.

Erkenning van de vennootschap

Erkenning als sociale onderneming

Aandeelhouder worden van HONKInvest cvso, erkende sociale onderneming

Een gift? Nu met fiscaal attest!

Zin om vrijwilliger te worden?

De HONK-cava al geproefd? Heerlijk op je volgende feest.

Zin om een activiteit te organiseren met de HONKers?

TROOPER mee en steun HONK door online te winkelen.

Meer weten? Een vraag?

© 2022 HONK vzw - privacy